Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BET System cz s.r.o.

I/ Všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeným smluvními stranami.Veškeré změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 2. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodním zákoníkem, pokud ve Všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak

II/ Dodací podmínky

 1. Kupující musí zaslat společnosti písemnou objednávku na e-mail, e-shop nebo poštou na adresu Společnosti.
  Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
  1. jméno a příjmení u fyzických osob nebo označení obchodní firmy kupujícího
  2. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, u právnických osob jejich sídlo
  3. dodací a fakturační adresa
  4. IČ a  DIČ kupující firmy
  5. druh zboží, jeho množství a označení podle položek v katalogu spol.
  6. požadovaný termín dodání
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po jejím odsouhlasení odběratelem se stává uzavřenou kupní smlouvou
 3. Dodávkou zboží Společností je okamžik předání zboží kupujícímu
 4. Kupující potvrdí převzetí zboží zástupci dopravce na dodacím listu s řádným označením kupujícího tj. podpis a čitelné jméno tiskacím písmem.
 5. Pokud kupující nesdělí společnosti jinou adresu k provedení dodávky platí, že místem dodání je místo uvedené kupujícím v objednávce.
 6. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu,poškození či ztrátu zboží.

III/ Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře
 2. Cena je splatná v případě fakturace v den připsání částky na účet dodavatele, nebo hotovostní platbou.
 3. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, bude společnost požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Odběratel musí neprodleně začít jednat s dodavatelem o event. smluvní úpravě splacení dlužné částky. V tomto případě zboží nadále zůstává majetkem Společnosti až do úplného uhrazení faktury.Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dní, je Společnost oprávněna řešit toto prodlení právní cestou se všemi důsledky. o
 4. Strany jsou v takovém případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení event. zabudovaného materiálu se děje na vlastní náklady a nebezpečí kupujícího vč.úhrady jeho poškození.
 5. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 3. již v prodlení se zaplacením kupních faktur (y), bude plnění této objednávky placeno v hotovosti při odběru a další se bude řídit dle odstavce č. 4, do doby plného uhrazení dlužných částek.

IV/ Reklamace zboží

 1. Kupující je povinen po příchodu zboží do místa určení zjistit stav zboží a jeho množství, které je povinen kupující reklamovat do 48 hodin. Přepočítání zásilky musí být provedeno za účasti dopravce. Jakostní vady zjistitelné už při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat u Společnosti písemně do 48 hodin od příchodu zboží do místa určení.
 2. Kupující je povinen doložit reklamaci patřičnými doklady ev. fotodokumentací tak, aby Společnost mohla vady dodávky uplatnit u dopravce, pojišťovny či jiné osoby. Doklady o skrytých vadách musí předložit do 15-ti dnů od ohlášení reklamace vč. popisu předmětu reklamace.
 3. Nedodržení stanovených podmínek a lhůt má za následek zánik práv kupujícího z vad plnění.

V/ Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti 01.01.2012.

Pardubice 01.01. 2012
Vedení společnosti
BET System cz s.r.o.

Vytisknout stránku

BET Tech s.r.o.
Na Drážce 1584
530 03  Pardubice III - Bílé Předměstí

Volejte 
602 461 003

bettech@email.cz

Provozní doba

Po-Pá

7.00–11.00 11.30–15.30

© 2024, BET System cz s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky